Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY RZĄŚNIA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY RZĄŚNIA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Rząśnia

Ikona statystyk

Przetarg nieograniczony na wykonywanie usługi nadzoru inwestorskiego nad budową oczyszczalni ścieków w m. Biała wraz z budową kanalizacji sanitarnej, przykanalikami i tłoczniami dla części miejscowości Biała, Gawłów, Rekle i Suchowola – Etap I

Zbieranie statystyk

Plik do pobrania:
- klucz publiczny

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Przemysław Cimcioch
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2020-10-12
Data publikacji:
2020-10-12
Data ostatniej zmiany:
2020-10-20

Przetarg nieograniczony na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Rząśnia

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Wójt Gminy Rząśnia Tomasz Stolarczyk
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2020-08-14
Data publikacji:
2020-08-14
Data ostatniej zmiany:
2020-08-27

Przetarg nieograniczony na budowę oczyszczalni ścieków w m. Biała wraz z budową kanalizacji sanitarnej, przykanalikami i tłoczniami dla części miejscowości Biała, Gawłów, Rekle i Suchowola

Zbieranie statystyk

 

Pliki do pobrania:

- Ogłoszenie o zamówieniu

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

- Załącznik Nr 1. Wzór oświadczenia Wykonawcy w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia

- Załącznik Nr 2. Wzór umowy dla części I, III,IV,V zamówienia

- Załącznik Nr 3. Wzór umowy dla części II

- Załącznik Nr 4. Wzór oferty

- Załącznik Nr 5. Wzór oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych

- Załącznik Nr 6. Wzór listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej

- Załącznik Nr 7. Wzór wykazu wykonanych robót

- Załącznik Nr 8. Wzór oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne

- Załącznik Nr 9. Wzór oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne

- Załącznik Nr 10. Wzór wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego

- Załącznik Nr 11. Opis przedmiotu zamówienia dla części I

- Załącznik Nr 12. Opis przedmiotu zamówienia dla części II

- Załącznik Nr 13. Opis przedmiotu zamówienia dla części III

- Załącznik Nr 14. Opis przedmiotu zamówienia dla części IV

- Załącznik Nr 15. Opis przedmiotu zamówienia dla części V

-  Klucz publiczny

- Wyjaśnienia z dnia 24 lipca 2020 r.

- Załącznik Nr 1 do wyjaśnień z dnia 24 lipca 2020 r.

- Modyfikacja SIWZ z dnia 24 lipca 2020 r.

- Załącznik Nr 1 do modyfikacji SIWZ z dnia 24 lipca 2020 r.

- Załącznik Nr 2 do modyfikacji SIWZ z dnia 24 lipca 2020 r.

- Załącznik Nr 3 do modyfikacji SIWZ z dnia 24 lipca 2020 r.

- Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 29 lipca 2020 r.

- Modyfikacja SIWZ z dnia 30 lipca 2020 r.

- Załącznik Nr 1 do modyfikacji SIWZ z dnia 30 lipca 2020 r.

- Załącznik Nr 2 do modyfikacji SIWZ z dnia 30 lipca 2020 r.

- Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 7 sierpnia 2020 r.

- Modyfikacja SIWZ z dnia 7 sierpnia 2020 r.

- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

- Załącznik nr 1 do modyfikacji z dnia 07.08.2020 r.

- Załącznik nr 2 do modyfikacji z dnia 07.08.2020 r.

- Załącznik nr 3 do modyfikacji z dnia 07.08.2020 r.

- Zestawienie złożonych ofert.

- Rozstrzygnięcie postępowania w części I

- Rozstrzygnięcie postępowania w części II

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Przemysław Cimcioch
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2020-07-15
Data publikacji:
2020-07-15
Data ostatniej zmiany:
2020-10-06

Przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy Rząśnia oraz podległych obiektów i infrastruktury

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Przemysław Cimcioch
Informację wprowadził:
Przemysław Cimcioch
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-04-22
Data ostatniej zmiany:
2020-05-19

Przetarg nieograniczony na wykonanie przebudowy drogi śródpolnej w miejscowości Biała

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Przemysław Cimcioch
Informację wprowadził:
Przemysław Cimcioch
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-04-14
Data ostatniej zmiany:
2020-05-20

Przetarg nieograniczony na przebudowę budynku remizy OSP w Białej

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Przemysław Cimcioch
Informację wprowadził:
Przemysław Cimcioch
Data wytworzenia:
2020-02-12
Data publikacji:
2020-02-12
Data ostatniej zmiany:
2020-03-11

Przetarg nieograniczony na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Rząśnia

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Przemysław Cimcioch
Informację wprowadził:
Przemysław Cimcioch
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-11-19
Data ostatniej zmiany:
2019-12-05

Przetarg nieograniczony na budowę garaży dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rząśni

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Przemysław Cimcioch
Informację wprowadził:
Przemysław Cimcioch
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-10-31
Data ostatniej zmiany:
2019-11-20

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-10-26 15:06:56, zmian dokonał(a): Artur Ruka

WCAG 2.0 (Level AA)